Privacyverklaring

Debby Wezelenburg Feng Shui

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor personen en verderstrekkende verplichtingen voor verwerker, verantwoordelijke, beheerder en subverwerkers van persoonsgegevens.Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Debby Wezelenburg Feng Shui verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven.

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe Debby Wezelenburg Feng Shui met persoonlijke gegevens omgaat.

1. Toepassing

Debby Wezelenburg Feng Shui is gevestigd aan de Von Weberlaan 20, 3055 HX Rotterdam en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69394636.

Debby Wezelenburg Feng Shui biedt onder deze naam haar diensten en activiteiten aan.

Wie Wat
Debby Wezelenburg Feng Shui Feng Shui adviezen, lezingen en workshops op maat in wonen, werken en bij (ver-) bouw plannen voor particulieren, bedrijven en overheidsinstanties.

2. We respecteren jouw privacy

Debby Wezelenburg Feng Shui respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en uitsluitend met jouw toestemming. We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en delen deze alleen met andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou.

3. Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Debby Wezelenburg Feng Shui. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1 Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Debby Wezelenburg Feng Shui via de website, mail of telefoon. We vragen je echter alleen om de gegevens die nodig zijn om je vraag volledig te kunnen beantwoorden of contact met je te kunnen opnemen, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en het onderwerp van je bericht.

3.2 Website bezoek & cookies

Debby Wezelenburg Feng Shui gebruikt functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer, tablet en/of smartphone. Debby Wezelenburg Feng Shui gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast gebruiken we cookies die informatie verzamelen over het gebruik van de website. Denk hierbij aan bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de ‘gebruikerssessie’. Deze gegevens worden daarna gebruikt om internetpagina’s te verbeteren en om de website beter op de gebruikerswensen aan te passen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over het gebruik van cookies.
En door jouw gebruik van onze website heb je ook toestemming gegeven voor de plaatsing hiervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser wissen. Hoe je dat precies doet is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

Let op: als je jouw browser zo hebt ingesteld dat deze helemaal geen cookies accepteert (dus ook geen functionele cookies), dan kunnen sommige delen van de website niet goed werken. Sommige video’s of afbeeldingen worden dan niet weergegeven of als ‘gebroken’ bestand weergegeven.

3.3 vastlegging, verwerking en verstrekking van gegevens

Ten behoeve van de activiteiten van Debby Wezelenburg Feng Shui worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Debby Wezelenburg Feng Shui behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de Avg / GDPR.

1. Doelstellingen van vastleggingen zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met deelneming aan een workshop, lezing of een adviestraject;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van klanten; het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante workshops of lezingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Debby Wezelenburg Feng Shui;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening;
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2. De volgende persoonsgegevens worden door Debby Wezelenburg Feng Shui verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de klant;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van een workshop, lezing en adviestraject;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van kosten;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

3. De persoonsgegevens worden verstrekt aan: anderen, indien: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht.

4. Opslagperiode

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Debby Wezelenburg Feng Shui neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

6. Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of in het geheel te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Debby Wezelenburg Feng Shui en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat we, enkel en expliciet op jouw verzoek, alle gegevens die van je hebben, aan jou of een ander door jou genoemde partij, overdragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of overdraging van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van toestemming of een bezwaar voor de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@debbywezelenburgfengshui.nl

Om er zeker van te kunnen zijn dat dit verzoek door jou wordt ingediend kunnen we contact met je opnemen om je verzoek te verifiëren.

6.1 Bij klachten

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op een juiste gegevensverwerking, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons